2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

{slider දුටුගැමුණුපුර}

 • කු.ග.04 ප්‍රධාන පාලම අසල සිට පහල මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම
 • ජනසවිගම කන්ද පාර කොන්ක්‍රිට් කිරීම
 • කු.ග.04 සිරිසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • කු.ග.03 සේවාපියස ඉදිරිපිට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම
 • දුටුගැමුණුපර අංක 1/110 එන්.එල්.දිලිනි ලක්මාලි මහත්මියගේ නිවස අසලින් දකුණට දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • දුටුගැමුණුපුර අංක 101 වසන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • දුටුගැමුුණුපුර ජනසවිගම අංක 23 ප්‍රියානි මහත්මියගේ නිවස අසලින් ඉදිරියට දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • දුටුගැමුුණුපුර ජනසවිගම අංක 32 කේ.එච්.රුවන් මහතාගේ නිවස අසලින් ඉදිරියට ගොස් දකුණු දෙසට දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • දුටුගැමුුණුපුර ජනසවිගම අංක 11 ප්‍රියන්ත ජයවීර මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • දුටුගැමුුණුපුර ජනසවිගම අංක 44 කේ.පි.චමින්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට ඇල කණ්ඩිය දෙසට යන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • දුටුගැමුුණුපුර ජනසවිගම අංක 41 ඩබ්.කේ.ඩි.ගුණරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • දුටුගැමුණුපුර කු.ග.04 ඉඩම් අංක 217 එස්.ඩි.සුමිත් ජයන්ත මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.

{slider ජයගම}

 • ශ්‍රි සුචරිත සමඟි පෙර පාසලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම.
 • යාය 02 වම් ඉවුර එකමුතු ඩි.සි.03,04 ගොවි සංවිධානයට විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් ලබාදීම.
 • පැතුම කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • පැතුම කාන්තා ගොවි සංවිධානයට උපකරණ ලබාදිම.

{slider බෙරලිහෙල|closed}

 • බුදුකුටිය ඉදිරිපිට මාර්ගයේ කැටගල් අල්ලා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • රංගිරි ලෙන් විහාරයට යන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • බෙරලිහෙල කු.ග.03 සව්නේරිස් මහතාගේ නිවස අසල සිට ප්‍රධාන ඇල දෙසට කැටගල් ඇතිරීම.
 • බෙරලිහෙල කු.ග.03 කවිශ්ක මහතාගේ නිවස අසල සිට කු.ග.03 ආරාමය දෙසට මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • ප්‍රගති පෙර පාසලේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • ඩි.සි.6/7 ගොවි සංවිධානය සඳහා උපකරණ ලබා දීම.(වම් ඉවුර යාය 01)

{slider පරාක්‍රමපුර|closed}

 • කු.ග.03 පරාක්‍රමපුර ප්‍රසන්න මහතාගේ නිවස අසල ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • පරාක්‍රමපුර ඩබ්.එල්.පි.ලයනල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ගොස් දකුණු දෙසට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • පරාක්‍රමපුර වසන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට බෝධ්ය දෙසට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • බෙරලිහෙල කු.ග.03 අමරදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට ප්‍රධාන මාර්ගය දෙසට කැටගල් ඇතිරීම.

{slider සද්ධාතිස්සපුර|closed}

 • සද්ධාතිස්සපුර සංඝතිස්ස කුමාරසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට යන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • කු.ග.05 ශ්‍රි සමාධි විහාරස්ථානයට උපකරණ ලබාදීම.
 • සද්ධාතිස්සපුර ගොවි සංවිධානයට මඩුවක් ලබාදීම.

{slider සද්ධාතිස්සපුර නවනගරය|closed}

 • සද්ධාතිස්සපුර නවනගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ රංජිත් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට සදිසිගම හරහා ඉදිරියට යන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • සද්ධාතිස්සපුර නවනගරය අංක 70 ඩබ්.රුවන් ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider සාලියපුර|closed}

 • සාලියපුර පිරිවෙනට යන මාර්ගය ඩබ්.කේ.මාලා රෝහිනි මහත්මියගේ නිවස අසල ිට ඉදිරියට යන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • සාලියපුර ප්‍රධාන ඇල මාර්ගයේ එම්.ධර්මදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider කීර්තිපුර|closed}

 • එකමුතු සුබ සාධක සමිතියට විදුලි ජනක උපකරණයක් ලබාදීම.

{slider අඟුණුකොළවැව|closed}

 • අඟුණුකොළවැව ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මහ වැව හන්දියේ සිට ඉදිරියට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • ලියොංසිං පෙර පාසල සඳහා උපකරණ ලබාදීම.

{slider වෙහෙරගල|closed}

 • වෙහෙරගල ගොඨපබ්බත විහාරස්ථානයේ සංඝාවාසය ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ආධාර ලබාදීම.

{slider මහඅලුත්ගම්ආර closed}

 • මහඅලුත්ගම්ආර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පුංචි මහතාගේ වෙළඳසැල අසල ඉදිරි පිටින් ආරාමය දෙසට දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider මත්තල |closed}

 • හ/උඩමත්තල විද්‍යාලයේ ක්‍රිඩා පිටිය සැකසීම.
 • ස්වශක්ති කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.රණමයුර ක්‍රිඩා සමාජය සඳහා උපකරණ ලබාදීම.
 • උඩ මත්තල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පි.කේ.අජිත් මහතාගේ නිවස අසල අතුරු මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • උඩ මත්තල ටයිටස් මහතාගේ නිවස අසල මැද පාර ඉදිරියට කොන්ක්‍රිට් කිරීම.

{slider පහල මත්තල|closed}

 • පහල මත්තල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම.
 • සුහද ධීවර කර්මාන්ත සමිතිය සඳහා උපකරණ ලබාදීම.

{slider වීරවිල closed}

 • වින්කලේ සිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • අංක 07 ඉඩම අසලින් ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • වීරවිල මහා විද්‍යාල හංදියේ සිට කැටගල් අතුරා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ගොස් වමට හැරී පන්සල දෙසට දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • පොදු ක්‍රිඩාංගනය මායිම අසල සිට ප්‍රබෝධාගමට යන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • මාගම් මුදලි මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • මෝල හන්දිය පොදු වෙළඳපොළ භූමීය ඉදිරිපිට ප්‍රධාන ඇල දෙසට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • ප්‍රධාන ඇල අසල සිට සිල් සුවඳගම ගම්මානයට යන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට හරිස්චන්ද්‍ර මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට සුමතිපාල මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • වීරවිල නවනගරය විජේරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • අංක 29 එස්.සුදුසිංහ මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • විජය සුබ සාධන සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • සෞඛ්‍යය මධ්‍යස්ථානයට විදුලිය ලබාදීම.
 • සම්බුද්ධ ජයන්ති විහාරස්ථ දහම් පාසලට ඇදි රහිත පුටු ලබාදීම

{slider පුංචිඅප්පුජඳුර|closed}

 • දිරිය කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • ශ්‍රි සෝමරතන දහම් පාසල ශ්‍රි අස්වත්තාරාම විහාරස්ථානය සඳහා උපකරණ ලබාදීම.

{slider දෙව්රම්වෙහෙර|closed}

 • දිමුතු පෙර පාසල සඳහා උපකරණ ලබාදීම.

{sliderබෝගහවැව|closed}

 • වාසනා කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.

{slider රණවරනාව|closed}

 • රණවරනාව ජනසුවය සුභ සාධන සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • ජනසුවය එක්සත් සුබ සාධන සමිතිය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම.
 • රුහුණු ධිවර කර්මාන්ත සමිතිය සඳහා බෆල් 01ක් හා මික්ෂර් 01ක් ලබාදීම.

{slider ලුණුගම්වෙහෙර|closed}

 • එක්සත් මරණාධාර සමිතියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම.
 • සහන සුබ සාධන සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • දිරිය ශක්ති ධීවර කර්මාන්ත සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • කුඩා පොකුණ වැව පිවිසුම පළමුවන පටුමඟ රුවන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • අක්කරකාල් ගොඩ නිමල් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider සීනිමුන්න|closed}

 • ප්‍රබෝධාගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට ඇඳි රහිත පුටු ලබාදීම.
 • සිනිමුන්න ප්‍ර බෝධා ග්‍රාමීය සංවිධානයට උපකරණ ලබාදීම.

{sliderකැන්දගස්මංකඩ|closed}

 • ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • විශාකා කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.
 • පෙර පාසල අසල සිට මහ ඇළ කණ්ඩිය දක්වා මාර්ගය බොරලු දමා සකස් කිරීම.
 • සිංහ පෙර පාසල සඳහා සෙල්ලම් මිදුලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම.

{slider මහානාගපුර|closed}

 • සුව ශක්ති වැඩිහිටි සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.

{slider මිහිඳුපුර |closed}

 • මිහිඳුපුර අංක 94 ඉඩම අසල සිට ඉදිරි මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • අංක 1/544 නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • ජනසවිගම ඉඩම් අංක 36 සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • ජනසවි අංක 79 නිවස සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට උපකරණ ලබාදීම.

{slider ඉත්තන්වෑකඩ|closed}

 • ඉත්තන්වෑකඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ඇල කණ්ඩිය මාර්ගය ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider සිංහපුර|closed}

 • හ/සුරනිමල විද්‍යාලයේ වැසිකිලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම.
 • සිංහපුර 161 කණුව අසල කරඹවැවට යන කොන්ක්‍රිට් බැම්මේ ඉතිරි කොටස නිම කිරීම.
 • අංක 1/3 ප්‍රසන්න සමරසුරිය මහතාගේ නිවස අසලින් ඉදිරියට ගොස් වම් දෙසට (132මීටර්) හා දකුණු දෙසට (33 මීටර්) දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • ගල්කන්ද පන්සල අසල වම් දෙසට පළමු හරස් මාර්ගය නිරෝෂා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider සේනපුර |closed}

 • අඩි 100 මාර්ගයේ දීමන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • අංක 749 එස්.ඩබ්.එදිරිසුරිය මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • අංක 803 එන්.ඒ.විජේසිරි මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • ශ්‍රි සුචරිත මුතුහර පෙර පාසල අසලින් දිවෙන මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම.
 • ශ්‍රි පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේ ශ්‍රි විද්‍යානාරද දහම් පාසල සඳහා උපකරණ ලබාදීම.
 • ශ්‍රි පුෂ්පාරාම රජ මහා විහාරස්ථානය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම.

{slider රණසිරිපුර |closed}

 • රණසිරිපුර ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසලින් ඇති පිවිසුම් මාවතේ කැටගල් අතුරා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට වම් දෙසට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider සමන්පුර |closed}

 • සමන්පුර පාසල් මාවතේ කැටගල් අතුරා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට විදුහල දෙසට පිවිසුම් මාවත කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider කරඹවැව|closed}

 • කරඹවැව 60 කොටස කොන්ක්‍රිට් මාර්ගය අවසානයේ සිට ඩි.සි 02 බෙදුම් ඇල දෙසට පිවිසුම් මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.

{slider අග්බෝපුර|closed}

 • සමුපකාර හන්දිය අසල සිට ප්‍රධාන දකුණු ඇල දෙසට පිවිසුම් මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.
 • යාය 06 ඩි.සි 02 ගොවි සංවිධානයේ ජල කළමණාකරණ මෙහෙයුම් කුටිය ඉදි කිරීම.

News & Events

Scroll To Top